20061101

The Open University of Hong Kong v.s. The Open University

香港公開大學商標
資料:香港公開大學的商標設計。聽聞意念係太陽月亮,典型吹水設計。
設計單位:靳埭強(讀者KL提供)。
面世日期:一九九七年
Logo, 1997. The Open University of Hong Kong. Designed by Kan Tai Keung.


英國The Open University商標
資料:英國The Open University的商標設計。唔係我偏心,係靚d喎。
原本設計單位:不詳。
面世日期:一九六九年?
Logo, 1969 (?). The Open University.